Οι ανεμιστήρες αποτελούνται από περιστρεφόμενη διάταξη πτερυγίων.
Τα περιστρεφόμενα πτερύγια, συνήθως περιέχονται μέσα σε κάποια μορφή θήκης-περιβλήματος.